Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Sociálna poisťovňa

Školy a zariadenia predprimárneho vzdelávania za deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie v nich (ďalej len „ZPV“), na základe bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020 oznamuje územne príslušnému Regionálnemu úradu školskej správy (nástupníkovi okresného úradu v sídle kraja) údaje o deťoch, ktoré sa nezúčastnili prezenčne výchovno-vzdelávacieho procesu na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.

Školy a ZPV, zasielajú údaje o deťoch a žiakoch, ktorí sa v priebehu predmetného mesiaca nezúčastňovali výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčne z dôvodu, že:

 1. im bola nariadená karanténa/izolácia,
 2. ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (t. j. RÚVZ alebo riaditeľom školy), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno alebo
 3. ich ošetrujúci lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa a žiaka.


Kto má nárok na pandemické ošetrovné (pandemickú OČR)?

Nárok na pandemické ošetrovné majú nemocensky poistené osoby (rodičia, náhradní rodičia, osvojitelia a vybrané dospelé osoby a od 1. 4. 2021 aj starí rodičia, prastarí rodičia a súrodenci), ktoré počas krízovej situácie (od 12. marca 2020 do jej skončenia) súvisiacej so šírením ochorenia COVID-19 ošetrujú choré dieťa alebo sa starajú o zdravé dieťa.


Za aké deti je možný nárok na pandemickú OČR?

Nárok vznikne, ak sa poistenec stará o:

  1. dieťa do začatia povinnej školskej dochádzky (spravidla 0 až 6 ročné),
   a, na ktoré doteraz rodič poberal rodičovský príspevok
   z úradu práce bez ohľadu na to, či rodič ukončil rodičovskú dovolenku skôr, ako malo dieťa tri roky (alebo 6 rokov – dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) alebo
   b,
   ktoré nie je zapísané v detských jasliach alebo materskej škole, ale sa o toto dieťa starala/mala starať iná osoba, ktorá sa počas krízovej situácie o toto dieťa nemôže starať (starý rodič, pestúnka) – netreba potvrdenie pediatra
  2. zdravé dieťa do dovŕšenia 11. rokov veku (10 rokov + 364 dní) – ak boli detské jasle, materská, základná alebo stredná škola, ktoré dieťa inak navštevuje uzatvorené rozhodnutím príslušných orgánov (nie zo zákona) alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie – netreba potvrdenie pediatra
  3. choré dieťa do dovŕšenia 16. rokov veku (15 rokov + 364 dní) – t. j. dieťa, ktorému sa náhle zhoršil zdravotný stav alebo dieťa, ktoré nie je spôsobilé mentálne alebo fyzicky samé sa o seba postarať v období počas uzatvorenia základnej alebo strednej školy v krízovej situácii – potrebné potvrdenie pediatra na origináli Žiadosti o ošetrovné
  4. inak zdravé dieťa od dovŕšeného 11. roku veku do dovŕšenia 18. roku veku (17 rokov + 364 dní) s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – ak bola základná alebo stredná škola, ktorú dieťa inak navštevuje uzavretá rozhodnutím príslušného orgánu (nie zo zákona) – netreba potvrdenie pediatra

Ošetrovné nie je možné poberať vtedy, ak sa rodič rozhodne nedať dieťa do materskej, základnej alebo strednej školy iba pre obavy z koronavírusu!

Odporúčame Vám pri komunikácii s rodičmi využiť aj informácie na https://www.socpoist.sk/aktuality--tpz/48411s70095c.

 

Viac informácii nájdete TU a TU.

 

Pri vypisovaní údajov sa riaďte pravidlami uvedenými v nižšie uvedenom usmernení.