Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Voľné pracovné miesta

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 84 ukladá škole alebo školskému zariadeniu príp. zriaďovateľovi ako zamestnávateľovi povinnosť zverejňovať informácie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na webovom sídle školy, webovom sídle zriaďovateľa školy (ak ho má zriadené), a následne odoslať túto informáciu príslušnému regionálnemu úradu na zverejnenie na jeho webovom sídle.

Zamestnávatelia (školy a školské zariadenia so sídlom v Košickom kraji, zriaďovatelia škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity) môžu informácie o voľnom pracovnom mieste zasielať na adresu peter.ferko@russ-ke.sk v nasledovnej štruktúre:

  • Názov školy alebo školského zariadenia
  • Adresa sídla školy alebo školského zariadenia
  • Kontakty na zodpovednú osobu
  • Voľná pracovná pozícia
  • Kvalifikačné predpoklady
  • Predpokladaný dátum prijatia
  • Dátum do kedy má byť informácia o voľnom pracovnom mieste zverejnená

V prípade záujmu zamestnávateľa zverejňujeme aj informácie o voľných pracovných miestach ostatných (tzv. prevádzkových) zamestnancov.