Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Poradenské centrá

Centrum poradenstva a prevencie je zriadené v zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a § 3 Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie Zriaďovacou listinou Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach. Touto zriaďovacou listinou je vymedzená územná pôsobnosť centra.

Centrum je samostatnou štátnou rozpočtovou organizáciou zaradenou do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. K 1.1.2023 schválením novely zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v zmysle § 161 došlo k transformácií poradenského systému. S cieľom zjednodušiť poradenský systém a dosiahnuť dostupnosť komplexnej odbornej starostlivosti pre všetky deti, vrátané detí so zdravotným znevýhodnením, v jednom - univerzálnom centre poradenstva a prevencie. Centrum poradenstva a prevencie v zmysle § 132 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom najmä v oblasti ich osobnostného, vzdelávacieho a karierového rozvoja. Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu odbornú starostlivosť deťom a ich zákonným zástupcom v územnej pôsobnosti. V zmysle § 130 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poradenskú činnosť poskytuje zákonným zástupcom detí, pedagogickým a odborným zamestnancom. CPP je školské zariadenie a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní poskytuje odbornú starostlivosť deťom od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie vo svojej územnej pôsobnosti a to bezplatne.

 

Centrum na zabezpečenie svojich úloh využíva najmä metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, psychologického a výchovného poradenstva, prevencie, reedukácie, rehabilitácie a psychoterapie. Okrem týchto činností vykonáva aj činnosti preventívno-výchovné, odborno-preventívne, metodicko-odborné a pracuje na tvorbe preventívnych programov. Činnosť centra, ako podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa v zmysle § 131 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní zahŕňa aj metodickú a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a zákonných zástupcov detí.


V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: Mgr. Erika Szitás
 

Centrum poradenstva  a prevencie,  Karpatská 8, 040 01 Košice  
web: www.centrumke.sk    
mail: sekretariat@centrumke.sk
riaditeľ: PhDr. Mária Horváthová, PhD. horvathova@centrumke.sk 055/68 23 202
Mgr. Ing. Ivana Andrejčáková, vedúca Odd. prevencie, metodiky a supervízie, psychologička andrejcakova@centrumke.sk 055/ 28 23 203

Centrum poradenstva a prevencie,  Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice-Sever

web:cppke-okolie.sk
mail: cppke-okolie@cppke-okolie.sk
riaditeľ: PaedDr. Terézia Gurbaľová, riaditel@cppke-okolie.sk, 0911 271 474

Centrum poradenstva a prevencie, Zuzkin park 10, 040 11  Košice
web:cppke.sk
mail:zuzkinpark@cppke.sk
riadteľ: PhDr. Martina Trebuňáková, riaditelka@cppke.sk, trebunakova@cppke.sk, 0911 193 933

Centrum poradenstva a prevencie,  Okružná 3657, 071 01 Michalovce
web: poradenstvomi.sk
mail:pppmi@lekosonline.sk
riaditeľ: PaedDr. Gabriela Pasteľáková, pastelakova.gabriela@lekosonline.sk,  0911 439 400

Centrum poradenstva a prevencie,  Letná 44, 048 01 Rožňava
web: pprv.sk
mail: info@cpprv.sk
riaditeľ: PhDr. Peter Lőrincz, peter.lorincz@cpprv.sk,  0907 942 613

Centrum poradenstva a prevencie, Kpt. Nálepku 1057/18, 075 01 Trebišov 
web: poradnatrebisov.sk
mail: poradna@poradnatrebisov.sk
riaditeľ: PhDr. Beáta Furdová, riaditelka@poradnatrebisov.sk, 056/672 38 50, 0904 469 717

Centrum poradenstva a prevencie, Letná 66, 052 01 Spišská Nová Ves
web:cppsnv.eu
mail:info@cppsnv.eu
riaditeľ: Mgr. Gabriela Laučeková, laucekova.cppsnv@gmail.com, 0911010226

Centrum poradenstva a prevencie, Slovenská 69/56, 05601 Gelnica
web:papgelnica.webnode.sk
mail: cpapgelnica@gmail.com
iaditeľ: Mgr. Marián Zimmermann, zimmermanncpap@gmail.com, 0918592422