Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Predprimárne vzdelávanie - Materské školy

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.

Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2026 môžu deti povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj v zariadení predprimárneho vzdelávania podľa § 161l zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.

V zariadeniach predprimárneho vzdelávania plnia povinné predprimárne vzdelávanie len deti, ktoré:

  • dovŕšili 5 rokov veku do 31. 08. príslušného kalendárneho roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom pre ne bude predprimárne vzdelávanie povinné,
  • v príslušnom školskom roku pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
https://www.minedu.sk/usmernenia-stanoviska-a-informativne-materialy/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly/
https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-o-pobyte-v-skole-v-prirode/
https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie/
https://www.minedu.sk/osvedcenie-o-ziskani-predprimarneho-vzdelania/
https://www.minedu.sk/vypracovanie-skolskeho-poriadku-v-materskej-skole/
https://www.minedu.sk/vedenie-triednej-knihy-aktualizovane-1-2-2022/
https://www.minedu.sk/vedenie-osobneho-spisu-dietata-v-materskej-skole-aktualizovane-1-2-2022/
https://www.minedu.sk/29364-sk/materska-skola-a-skolske-prazdniny/
https://www.minedu.sk/osobitny-sposob-plnenia-ppv-a-upravy-tykajuce-sa-individualneho-vzdelavania/
 

Prerušenie prevádzky MŠ 

Podľa § 150a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) platí, že: „Prevádzka materskej školy sa počas mesiacov júl a august prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. V obci, kde je viac materských škôl jedného zriaďovateľa, možno v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august sústreďovať deti do materskej školy, v ktorej nie je prevádzka prerušená.“

Podľa § 1 ods. 4 druhej a tretej vety vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR š. 341/2023 Z. z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“) platí, že: „Prerušenie prevádzky materskej školy počas mesiacov júla a august podľa § 150a zákona sa oznamuje dva mesiace vopred. Informácia o dočasnom prerušení prevádzky materskej školy alebo obmedzení prevádzky materskej školy sa zverejňuje bez zbytočného odkladu na mieste dostupnom zákonným zástupcom a na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ani školský zákon ani vyhláška o materskej škole:

  • neustanovujú spôsob ani konkrétnu formu rozhodnutia o prerušení prevádzky príslušnej materskej školy počas mesiacov júl a august,
  • neustanovujú povinnosť zriaďovateľa určiť inú svoju materskú školu do ktorej by sa deti z materských škôl, v ktorých je prevádzka prerušená, do ktorej by sa deti sústreďovali povinne; školský zákon ustanovuje len ako možnosť „ v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas mesiacov júl a august sústreďovať deti do materskej školy, v ktorej nie je prevádzka prerušená“,
  • neustanovuje zákonným zástupcom detí povinnosť využiť prevádzku „zbernej materskej školy“; je to len možnosť, ktorú zákonní zástupcovia môžu ale nemusia využiť najmä vzhľadom na to, ako poznajú svoje dieťa (či by bezproblémovo zvládlo zmenu materskej školy, zmenu osadenstva detí atď.).

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada materskú školu, ktorá má v konkrétnom rozsahu prerušenú prevádzku v mesiacoch júl a august, o potvrdenie tlačív:

  • Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb
  • Oznámenie o zmene skutočností ovplyvňujúcich nárok na ošetrovné z dôvodu uzavretia školy/predškolského zariadenia/zariadenia sociálnych služieb

riaditeľ materskej školy, bez ohľadu na to, či materská škola má alebo nemá právnu subjektivitu, je povinný tieto tlačivá na príslušných miestach (na obidvoch tlačivách v časti B) podpísať a opečiatkovať.


PODPORNÉ OPATRENIAV prípade potreby ďalších informácií kontaktujte metodika: Mgr. Katarína Kaňuchová