Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie - Základné školy

Jednotná štruktúra primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávanie sa realizuje v základnej škole, kde žiak plní prvých 9 rokov povinnej 10 ročnej školskej dochádzky. Podrobnosti o plnení povinnej školskej dochádzky sú uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. Úlohy orgánov štátnej správy v školstve a ich pôsobnosť aj vo vzťahu k plneniu povinnej školskej dochádzky upravuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Podrobnosti týkajúce sa najmä organizácie základnej školy, plnenia povinnej školskej dochádzky, zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu upravuje vyhláška MŠVVaM SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

 

Základné školy poskytujú deťom po dovŕšení 6. roku veku primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, zabezpečujú ich výchovu a pripravujú ich pre ďalšie vzdelávanie a prax. Vzdelávanie poskytované v základnej škole sa podľa školského zákona považuje za sústavnú prípravu na povolanie.

 

Primárne vzdelávanie ( ISCED 1) poskytuje východisko pre postupné rozvíjanie kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania. Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvité kľúčové spôsobilosti žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná. V tejto etape sú za kľúčové považované: komunikačné spôsobilosti, matematická gramotnosť a gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií, spôsobilosti v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno-komunikačné technológie), spôsobilosti učiť sa, riešiť problémy. Ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej kultúry.


Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov

Základná škola má spravidla deväť ročníkov a člení sa na prvý a druhý stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami:

 • prvý stupeň základnej školy tvorí spravidla prvý až štvrtý ročník,
 • druhý stupeň základnej školy tvorí piaty až deviaty ročník.


Základné školy sa členia na tieto typy:

 • základná škola so všetkými ročníkmi (ďalej len „plnoorganizovaná základná škola“),
 • základná škola, ktorá nemá všetky ročníky (ďalej len „neplnoorganizovaná základná škola“).

Úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu môže žiak získať:

 1. primárne vzdelanie (ISCED 1),
 2. nižšie stredné vzdelanie (ISCED 2).

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie.


Nižšie stredné vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním:

 • posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy,
 • úspešným absolvovaním prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole,
 • úspešným absolvovaním štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej škole; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Na základné vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) dovŕši šiesty rok veku; výnimočne možno prijať aj dieťa mladšie ako šesť rokov veku.

Výchova a vzdelávanie sa v základných školách organizuje dennou formou štúdia alebo formou osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa denná forma štúdia môže v základných školách uskutočňovať aj ako dištančná najviac v rozsahu určenom v štátnom vzdelávacom programe.


https://www.minedu.sk/29439-sk/statne-vzdelavacie-programy/
https://www.minedu.sk/sportove-vycviky-v-zakladnej-skole/
https://www.minedu.sk/plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky/
https://www.minedu.sk/uvodny-rocnik-v-zakladnej-skole/
https://www.minedu.sk/skolsky-klub-deti/
https://www.minedu.sk/statne-vychovne-programy/
https://www.minedu.sk/usmernenia-stanoviska-informativne-materialy/


Skončenie povinnej školskej dochádzky

§ 22 ods. 1 školského zákona: Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dňom 31. augusta príslušného školského roka:

 • absolvoval desať rokov vzdelávania v škole alebo
 • dovŕšil 16. rok veku v priebehu príslušného školského roka (do 31. augusta vrátane).

Ak žiak dovŕši 16. rokov veku po 1. septembri:

- ukončenie jeho vzdelávanie je možné až v závere príslušného šk. roka, t. j. základná škola mu nemôže ukončiť vzdelávanie počas školského roka, dňom 16. narodenín, ale až do 31. augustu je riadnym žiakom školy.

- takýto žiak nie je v danom čase, preto ani oprávneným žiadateľom o ukončenie nižšieho stredného vzdelania iným spôsobom (externé testovanie na účel získania NSV; môže iba, ak ide o žiaka s MP v poslednom ročníku príslušnej ZŠ alebo program vzdelávania na získanie NSV)

Riadne ukončenie základného vzdelávania v základnej škole

§ 22 ods. 2 školského zákona: „Žiakovi ôsmeho ročníka vzdelávacieho programu základnej školy, ktorý dovŕšil 16 rokov veku, riaditeľ školy umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie, ak je predpoklad úspešného ukončenia najneskôr do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 17. rok jeho veku. V odôvodnených prípadoch ministerstvo školstva umožní ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 18 rokov veku.“

Ak ide o žiaka ôsmeho ročníka vo veku 16 rokov a je u neho predpoklad ukončenia deviateho ročníka dovŕšením 17. roku veku:

 • zákonný zástupca žiaka v prípade záujmu doručí písomnú žiadosť o umožnenie ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie riaditeľovi školy, (bez potreby kontaktu s ministerstvom)
 • riaditeľ školy na základe žiadosti následne písomným oznámením umožní/neumožní žiakovi pokračovať v základnom vzdelávaní (pozn. riaditeľ školy nevydáva rozhodnutie)

Ak ide o žiaka siedmeho ročníka vo veku 16 rokov a je u neho predpoklad ukončenia deviateho ročníka dovŕšením 18. roku veku:

 • zákonný zástupca žiaka v prípade záujmu doručí písomnú žiadosť o umožnenie ukončiť deviaty ročník a získať nižšie stredné vzdelanie na adresu ministerstva školstva (vzor žiadosti bude RÚŠS poskytnutý)
 • k žiadosti je vhodné priložiť aj súhlasné vyjadrenie riaditeľa školy, ktorú žiak navštevuje
 • vecne príslušný útvar ministerstva na základe žiadosti a konzultácií so školou (ak nebude súčasťou žiadosti vyjadrenie riaditeľa školy) následne písomným oznámením umožní/neumožní žiakovi pokračovať v základnom vzdelávaní

PODPORNÉ OPATRENIA

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte: Mgr. Denisa Budayová