Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Slobodný prístup k informáciám

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach ako povinná osoba poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Na základe zákona má každý právo na informácie, ktoré má povinná osoba k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

 

Žiadame žiadateľov aby vo svojej žiadosti okrem povinných údajov uviedli aj číslo elektronickej schránky ÚPVS, pokiaľ ju majú zriadenú.

 

Regionálny úrad školskej správy v Košiciach vydal sadzobník úhrad nákladov súvisiacich s poskytovaním informácií, ktorý regionálny úrad uplatňuje len v prípadoch väčšieho množstva kópií, prípadne poskytnutia CD médií s nahratými informáciami. Regionálny úrad neposkytuje tretím osobám osobné údaje žiadateľa, ani ich inak nezverejňuje, čím je zabezpečená ochrana osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie odborného stanoviska alebo metodickej pomoci konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, sa vybavujú ako podania občanov mimo režimu zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

  • písomne (poštou) – nepretržite,
  • elektronickou poštou (emailom) na adrese russ@russ-ke.sk – nepretržite,
  • osobne do podateľne v čase úradných hodín,
  • ústne v čase úradných hodín,
  • telefonicky na telefónnom čísle: 055/3226 602 v čase úradných hodín.

Kontakt:
Regionálny úrad školskej správy v Košiciach

Zádielska 1222/1
040 33 Košice

Telefón: 055/3226 602
E-mail:
russ@russ-ke.sk

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu regionálneho úradu o odmietnutí poskytnúť požadované informácie možno podať na regionálny úrad odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.