Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Smernica č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy

Smernica č. 32/2021
o organizácii regionálneho úradu školskej správy

 

Gestorský útvar: sekcia financovania regionálneho školstva                               2021 /17319:2-A2301

                           tel.: 02/59374 406

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 9a ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 271/2021 Z. z. vydáva túto smernicu:

 

Čl. 1

Vnútorná organizácia regionálneho úradu školskej správy

 

(1) Regionálny úrad školskej správy (ďalej len „regionálny úrad“) sa člení na

a) sekretariát riaditeľa,

b) osobný úrad,

c) odbor metodiky,

d) odbor ekonomiky.

 

(2) Súčasťou vnútornej organizácie regionálneho úradu je pracovisko regionálneho úradu mimo sídla regionálneho úradu, ak je zriadené.

 

(3) Organizačná schéma regionálneho úradu je uvedená v prílohe č. 1.

 

(4) Vzorový organizačný poriadok regionálneho úradu je uvedený v prílohe č. 2.

 

 

Čl. 2

Zásady riadenia regionálneho úradu

 

  1. Regionálny úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ regionálneho úradu (ďalej len „riaditeľ“). Riaditeľ plní aj funkciu generálneho tajomníka služobného úradu.

 

  1. Osobný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci osobného úradu.

 

  1. Odbor riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci odboru.

 

  1. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený štátny zamestnanec v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

 

Čl. 3

Poradné orgány

 

  1. Poradnými orgánmi riaditeľa sú
  1. škodová komisia,
  2. inventarizačná komisia,
  3. vyraďovacia komisia,
  4. komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

  1. Ak je to potrebné, riaditeľ si môže zriadiť aj ďalšie poradné orgány.

 

Čl. 4 

Vnútorné akty riadenia regionálneho úradu

 

(1)  Vnútorné akty riadenia regionálneho úradu sú

a) štatút,

b) organizačný poriadok,

c)  služobný poriadok,

d) pracovný poriadok,

e)             služobné predpisy,

f) smernice,

g) rozhodnutia generálneho tajomníka služobného úradu,

h) pokyny,

i)   metodické usmernenia.

 

(2)   Vnútorné akty riadenia uvedené v odseku 1 sú záväzné pre všetkých zamestnancov regionálneho úradu, ktorí

a) vykonávajú štátnu službu v regionálnom úrade,

b) majú s úradom uzatvorený pracovný pomer,

c)  vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru.

 

 

Čl. 5

Účinnosť

 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2022.