Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie žiakov základnej školy

Externé testovanie žiakov základnej školy sa uskutočňuje za účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov základných škôl v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo získania nižšieho stredného vzdelania.
 
  • V časti Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie NSV“) boli v súlade s § 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole pre uchádzačov zverejnené podrobnosti o obsahu, dôležitých termínoch a kritériá úspešného absolvovania externého testovania NSV v školskom roku 2023/2024 (dostupné na: https://www.minedu.sk/35607-sk/skolsky-rok-20232024/).