Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Zákonom č. 415/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 01. 01. 2022 upravili podmienky a možnosti získania nižšieho stredného vzdelania fyzickej osobe, ktorá dosiahla primárne vzdelanie a skončila povinnú školskú dochádzku (ďalej len „uchádzač“) tak, aby mohla pokračovať v ďalšej vzdelávacej ceste. Jednou z možností je úspešné absolvovanie externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania (ďalej len „externé testovanie“). 

Podrobnosti o  externom testovaní na účely získania nižšieho stredného vzdelania ustanovuje § 13 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.  

Žiadosť o vykonanie externého testovania podáva uchádzač, v prípade neplnoletého uchádzača jeho zákonný zástupca orgánu miestnej štátnej správy v školstve, t. j. príslušnému regionálnemu úradu školskej správy v sídle kraja do 30. novembra.

Žiadosť o externé testovanie obsahuje údaje o uchádzačovi v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • dátum narodenia,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu a
  • telefonický kontakt.

K žiadosti o externé testovanie je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia najvyššieho dosiahnutého vzdelania uchádzača (t. j. kópia koncoročného vysvedčenia z posledného ročníka základnej školy, ktorý uchádzač absolvoval).

Obsah, termín (riadny aj opravný) a kritéria úspešného absolvovania externého testovania na príslušný školský rok určuje a na svojom webovom sídle zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Miesto konania (názov a sídlo príslušnej základnej školy) a ďalšie organizačné pokyny oznámi uchádzačovi príslušný regionálny úrad školskej správy v sídle kraja najneskôr 30 dní pred konaním externého testovania.

Nižšie stredné vzdelanie získa uchádzač úspešným absolvovaním externého testovania. Dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie, ktoré uchádzačovi vydáva základná škola, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie.

V opravnom termíne môže vykonať externé testovanie uchádzač, ktorý v riadnom termíne vykonal externé testovanie neúspešne a požiadal o to. Žiadosť o vykonanie externé testovanie v opravnom termíne sa podáva do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania (t. j. odo dňa, kedy sa uchádzač dozvedel výsledok testovania, ktorý bol neúspešný). Žiadosť podáva uchádzač riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej uchádzač vykonal externé testovanie v riadnom termíne.

Externé testovanie po vykonaní externého testovania v opravnom termíne už nemožno opakovať.

Bližšie informácie:
  Školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)