Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelávania

Program vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania pre školský rok 2023/2024

Podmienky a spôsob získania nižšieho stredného vzdelania pre fyzické osoby upravuje § 31a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

„(1) Základná škola určená orgánom miestnej štátnej správy v školstve môže pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie, organizovať program vzdelávania na získanie tohto stupňa vzdelania, ktorý sa končí komisionálnou skúškou na získanie nižšieho stredného vzdelania. Komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania môže fyzická osoba vykonať aj bez absolvovania programu vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(2) Fyzická osoba podáva prihlášku do programu vzdelávania podľa odseku 1 orgánu miestnej štátnej správy v školstve na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva do 15. decembra.
(3) Do programu vzdelávania podľa odseku 1 môže byť prijatý uchádzač, ktorý absolvoval písomný test. Na základe výsledku písomného testu uchádzač absolvuje program vzdelávania podľa odseku 1 alebo vykoná komisionálnu skúšku na získanie nižšieho stredného vzdelania.
(4) Rozsah a obsah programu vzdelávania podľa odseku 1 a požadovaný obsah písomného testu podľa odseku 3 určuje ministerstvo školstva a zverejňuje na svojom webovom sídle.
(5) Orgán miestnej štátnej správy v školstve určí do 15. januára

a) základné školy, ktoré budú organizovať program vzdelávania podľa odseku 1 v nasledujúcom školskom roku,
b) termín konania písomného testu podľa odseku 3,
c) termín konania komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania.“

MŠVVaŠ SR zverejnilo informácie:

 

  • v písm. d) „v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania v strednej škole“ – podrobnejšie informácie sa čitateľovi zobrazia po kliknutí na „Viac info TU “ pod základným popisom alebo kliknutím v spodnej časti na „Získanie nižšieho stredného vzdelania úspešným absolvovaním komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania v rámci vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania“.
    Pozn.: Táto možnosť patrí do vecnej pôsobnosti odboru stredných škôl, preto v prípade potreby svoje otázky v súvislosti s týmto bodom adresujte prosím pani riaditeľke odboru, PhDr. Anne Jurkovičovej, PhD., na adresu anna.jurkovicova@minedu.sk.