Preskočiť na hlavný obsah
Školské vyučovanie sa začne v riadnom termíne.

Stredoškolské vzdelávanie - Stredné školy

Stredné vzdelávanie v Slovenskej republike poskytujú stredné školy. Zabezpečujú výchovu a vzdelávanie v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade s so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Stredné vzdelávanie nadväzuje na vzdelanie získané v základnej škole a je východiskom pre ďalšie vzdelávanie (či už na vysokých školách a univerzitách, alebo v nadväzujúcich formách štúdia).

Sústavu stredných škôl tvorí

 • gymnázium,
 • stredná odborná škola,
 • stredná športová škola,
 • škola umeleckého priemyslu a
 • konzervatórium.

Druhy stredných škôl sa členia na typy. Typ školy bližšie určuje, na aký odbor vzdelávania je škola zameraná, organizáciu školy alebo akým žiakom vzdelávanie zabezpečuje. Typy stredných odborných škôl sú stredná odborná škola s prívlastkom (napr. stredná odborná škola obchodu a služieb, stredná odborná škola potravinárska ap.), stredná priemyselná škola s prívlastkom (napr. stredná priemyselná škola stavebná, stredná premyslená škola strojnícka ap.), stredná zdravotnícka škola, obchodná akadémia, hotelová akadémia, policajná stredná odborná škola, stredná škola požiarnej ochrany.


Vyššie stredné vzdelávanie začína spravidla vo veku 15 rokov a je organizované ako všeobecné, odborné alebo umelecké vzdelávanie.


Po získaní nižšieho stredného vzdelania, úspešným absolvovaním deväť ročníkov základnej školy, pokračujú žiaci štúdiom na stredných školách, kde si plnia posledný rok povinnej 10-ročnej školskej dochádzky.


Vzdelávanie je realizované hlavne ako denné štúdium, ale môže byť organizované aj ako externé (večerné, diaľkové, dištančné), formou individuálneho vzdelávania alebo formou individuálneho učebného plánu.


Úspešným absolvovaním vzdelávacích programov poskytovaných strednými školami môžu žiaci získať:

 • nižšie stredné odborné vzdelanie (ISDEC 253 ) ukončené záverečnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške,
 • stredné odborné vzdelanie (ISCED 353) ukončené záverečnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je spolu s vysvedčením o záverečnej skúške aj výučný list,
 • úplné stredné všeobecné vzdelanie (ISCED 344) ukončené maturitnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške,
 • úplné stredné odborné vzdelanie ( SCED 354, 454) ukončené maturitnou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list,
 • vyššie odborné vzdelanie (ISCED 554) ukončené absolventskou skúškou, dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a dokladom o získanej kvalifikácii je absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista“ so skratkou „DiS.“ (v prípade študijných odborov stredných odborných škôl ) alebo titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „DiS.art“ (v prípade študijných odborov konzervatórií a škôl umeleckého priemyslu).

Úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou je podmienkou prijatia na vysokoškolské vzdelávanie.


Pre žiakov ktorí absolvovali stredné vzdelanie ukončené záverečnou alebo maturitnou skúškou a chcú získať ďalšiu kvalifikáciu sú určené nadväzujúce formy odborného vzdelávania a to:

 1. nadstavbové štúdium,
 2. pomaturitné štúdium a
 3. skrátené štúdium.

Nadstavbové štúdium sa organizuje v odboroch vzdelávania stredných odborných škôl, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odborné vzdelávanie a prípravu v učebnom odbore a ukončuje sa maturitnou skúškou. Nadstavbovým štúdiom sa žiaci zdokonaľujú pre kvalifikovaný výkon povolania a špecializujú sa na výkon niektorých technicko-hospodárskych činností prevádzkového charakteru alebo sa pripravujú na ďalšie vzdelávanie.


Pomaturitné štúdium sa organizuje v stredných odborných školách (ďalej len „SOŠ“) a v školách umeleckého priemyslu (ďalej len „ŠUP“) v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností. Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.


Pomaturitné štúdium sa člení na tieto druhy:

 • Kvalifikačné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. Kvalifikačné štúdium poskytujú len SOŠ.
 • Špecializačné štúdium, v ktorom žiaci získavajú špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou pracovnou náplňou a odborným zameraním zodpovedajú predtým absolvovanému študijnému odboru. Štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou a úspešným skončením špecializačného štúdia absolvent získa vyššie odborné vzdelanie. Špecializačné štúdium poskytujú SOŠ a ŠUP.
 • Vyššie odborné štúdium, v ktorom žiaci získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií. Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom štúdiu získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Štúdium sa ukončuje absolventskou skúškou a úspešným ukončením vyššieho odborného štúdia absolvent získa vyššie odborné vzdelanie. Vyššie odborné štúdium poskytujú SOŠ a ŠUP.

Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch stredných odborných škôl s cieľom rozšírenia a prehĺbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní. Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej stredné odborné vzdelanie a môže sa organizovať v jednoročnom alebo dvojročnom vzdelávacom programe. Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety. Skrátené štúdium v jednoročnom vzdelávacom programe učebného odboru sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške. Skrátené štúdium v dvojročnom vzdelávacom programe učebného odboru sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanej kvalifikácii je spolu s vysvedčením o záverečnej skúške výučný list.

Platná pedagogická dokumentácia vydaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR je zverejnená na internetových stránkach Štátneho pedagogického ústavu (www.statpedu.sk) a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (www.siov.sk).

PODPORNÉ OPATRENIA

V prípade potreby ďalších informácií kontaktujte metodika: RNDr. Martin Kotlár PhD., MBA, LL.M., MSc., MPH